جزوه درس راهسازی و روسازی دانشگاه چمران رشت ، آزاد انزلی و آستانه - نیم سال اول 1401

دانشجویان محترم دانشگاه چمران رشت جهت دریاقت جزوه راهسازی و روسازی از دو لینک زیر استفاده نمایید.

قسمت اول جزوه

قسمت دوم جزوه